การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

{AG}New.11.10.2016{/AG}