โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทางสาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจได้จัดขึ้นทุกๆปี เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ตรงกับวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญการเป็นผู้ประกาศข่าว และนักประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นผู้จัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน์โดยตรง ทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงและเป็นการต่อยอดจากการเรียนการสอบในระบบห้องเรียน

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณรัชชานนท์  กีรติโอภาสวัสดิ์ นักจัดรายการ Smooth Plus  975 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, คุณปวีณา  สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่กระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ,คุณณลนี  ขวัญสมคิด ผู้ประกาศข่าว NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย  สุขวุ่น  คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม