โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน

     เมื่อวันที่อังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณมนุษย์ศาสตร์แล้วสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล้ยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้จัดโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยให้นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย และให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและบริหารงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 {AG}sru_human_news_research_18_06_2560{/AG}