ชื่อ-สกุล

นางสาวธิติภรณ์  แสงทอง

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

วุติการศึกษา (สูงสุด)

ปริญญาตรี

สถาบัน

สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

ความเชี่ยวชาญ

การบริหาร

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวสิริประภา  จันทร์ดำ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

วุติการศึกษา (สูงสุด)

ศศ.ม เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

mynameis2qun@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

ด้านสถิติ

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุทธินี บุตรเรืองศักดิ์

ตำแหน่ง

พัสดุ

วุฒิการศึกษา(สูงสุด)

ปริญญาตรี

สถาบัน

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

 

ความเชี่ยวชาญ

งานพัสดุ

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุทธิดา  ชูลี

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

วุติการศึกษา (สูงสุด)

รัฐศาสตร์ รปบ

สถาบัน

สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

ความเชี่ยวชาญ

การบริหาร