ชื่อ-สกุล

นางสาวเยาวลักษณ์  ปานแดง

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

วุติการศึกษา (สูงสุด)

ปริญญาตรี

สถาบัน

สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

ความเชี่ยวชาญ

การบริหาร

 

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวอัมพวรรณ  หนูพระอินทร์

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

วุติการศึกษา (สูงสุด)

บธ.ม.

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

ampawan.nup@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

ด้านงานวารสาร

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวสิริพร  เพิ่มศิริ

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

วุติการศึกษา (สูงสุด)

ปริญญาตรี

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

ความเชี่ยวชาญ

สื่อสารด้านภาษาอังกฤษ

 

ชื่อ-สกุล

นายปานเผด็จ  นวนหนู

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

วุติการศึกษา (สูงสุด)

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

panpadet@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

บริการวิชาการ

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวบูรเณ์เพ็ญ  อัครบัณฑิตสกุล

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

วุติการศึกษา (สูงสุด)

บธ.บ. (การบัญชี)

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

boorapen@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวเยาวลักษณ์  กากแก้ว

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

วุติการศึกษา (สูงสุด)

ค.ม. หลักสูตรการสอน

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

ความเชี่ยวชาญ

ด้านหลักสูตรและประกันคุณภาพ

 

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวนุสรา  เพ๊งแก้ว

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

วุติการศึกษา (สูงสุด)

กศ.ม. การวิจัยและประเมิน

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิจัย

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวมัลลิกา  สะละหมัด

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

วุติการศึกษา (สูงสุด)

บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

สถาบัน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

Mail.Mahz@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

บริการวิชาการ