ชื่อ-สกุล

นายศุภวัชช์  ศรีพัฒน์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

วุติการศึกษา (สูงสุด)

วท.บ วิทยาศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

ความเชี่ยวชาญ

ด้านคอมพิวเตอร์