แผนการดำเนินงานโครงการปี 2560

 

แผนการดำเนินโครงการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินโครงการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ

แผนการดำเนินโครงการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

แผนการดำเนินโครงการสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

แผนการดำเนินโครงการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

แผนการดำเนินโครงการสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

แผนการดำเนินโครงการสาขาวิชาจิตรกรรม

แผนการดำเนินโครงการสาขาวิชาดนตรีสากล

แผนการดำเนินโครงการสาขาวิชาภาษาจีน

แผนการดำเนินโครงการสาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ

แผนการดำเนินโครงการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

แผนการดำเนินโครงการสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

แผนการดำเนินโครงการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แผนการดำเนินโครงการสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-พ.ศ.2557

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี แบบ บก.111

ใบเสร็จรับเงินสำหรับวิทยากร

รายงานผลกาารดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2547

หนังสือค้ำประกัน-การยืมเงินทดลองจ่าย-พ.ศ.2557

หลักเกณฑ์การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินและการเบิกชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่าย-พ.ศ.2557

อัตราค่าเช่ารถเพื่อใช้ในราชการ 

 ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ

 ตารางแนบท้ายคำสั่งไปราชการ

 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร

 ใบสำคัญรับเงิน

 สัญญาค้ำประกัน