ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการผู้ประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล กรรมการ อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการ ดร.เบญจวรรณ คงขน กรรมการและเลขานุการ นางสาวสุภาวดี ใกล้ถิ่น กรรมการและเลขานุการ

การนำเสนอผลงานโดยนักศึกษาภาค กศบท ชั้นปีที่ ๒ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

การนำเสนอผลงานรายวิชา การพัฒนาการบริหาร สู่การยกระดับคุณภาพท้องถิ่น โดยนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศบท ชั้นปีที่2 ภาคเรียนที่ 3/2561 ส.ฎ. 2007.162 ร.ป.ศ. ส.ฎ. 2008.162 ร.ป.ศ. รายวิชา ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ  

นายสุรชาติ วรศรัณย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมหารือ คณบดี ดร.พิชัย สุขวุ่น ในการจัดโครงการศิลปะและดนตรีบำบัด

วันจันทร์  ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสุรชาติ วรศรัณย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมหารือคณบดี ดร.พิชัย สุขวุ่น ในการจัดโครงการศิลปะและดนตรีบำบัดให้แก่นักเรียนนักศึกษา เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เปิด course เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เปิด course เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC ในรายวิชา SRU002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน โดย อ.กชพรรณ นุ่นสังข์ ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://thaimooc.org/ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมนี้ #พิเศษ สำหรับนักศึกษา มรส. ที่เรียนจบและได้ประกาศนียบัตร จะได้กิจกรรมฐาน 3 ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อรับกิจกรรมที่ศูนย์คอม #เรียนฟรี #เรียนจบได้ประกาศนียบัตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดพิธีกรรมบวงสรวงครูหมอโนราประจำปี 2562

วันอังคาร  ที่ 30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีกรรมบวงสรวงครูหมอโนรา เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบูรณาการกับรายวิชาระบบความเชื่อของสังคมไทย และรายวิชาการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อในท้องถิ่นภาคใต้เชิงประจักษ์ ด้วยการลงมือปฏิบัติและเข้าร่วมจริง อีกทั้งเป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจสำหรับนักศึกษาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการร่ายโนรา   

คณะมนุษยศาสตร์จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563

การประชุม การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องอินทนิล อาคารเฉิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ“การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน”

โครงการ“การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน” วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย โดยจัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของวิจัยเพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและบริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนดและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการวิจัย เพื่อเป็นการประกันคุณภาพงานวิจัยอันส่งผลให้งานวิจัยได้มีการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และสามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ต่อไป

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา

  วันนี้(24 กรกฎาคม 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กว่า 3000 คน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล…

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562

  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วันจันทร์  ที่  22  กรกฎาคม  2562

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต-นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ประจำปี2561

  โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต-นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ประจำปี2561 วิทยากร โดย คุณพัชรินทร์ เตี่ยมังกรพันธุ์ และคณะ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30-16.30น. ณ ห้องราชพฤกษณ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการผู้ประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล กรรมการ อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการ ดร.เบญจวรรณ คงขน กรรมการและเลขานุการ นางสาวสุภาวดี ใกล้ถิ่น กรรมการและเลขานุการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วาระพิเศษ  วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563

การประชุม การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องอินทนิล อาคารเฉิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ“การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน”

โครงการ“การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน” วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย โดยจัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของวิจัยเพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและบริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนดและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการวิจัย เพื่อเป็นการประกันคุณภาพงานวิจัยอันส่งผลให้งานวิจัยได้มีการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และสามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ต่อไป

ประชุมอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประชุมอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอินทนิล สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต-นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ประจำปี2561

  โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต-นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ประจำปี2561 วิทยากร โดย คุณพัชรินทร์ เตี่ยมังกรพันธุ์ และคณะ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30-16.30น. ณ ห้องราชพฤกษณ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มรส.ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการพุมเรียงโมเดล

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี  มรส. มอบหมายให้งานบริการวิชาการ พัฒนาท้องถิ่น นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ  ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพุมเรียงโมเดล และร่วมกับผู้บริหาร เทศบาลตำบล พุมเรียง แกนนำกลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลพุมเรียง   อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลพุมเรียงกล่าวต้อนรับและคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยที่ประชุมได้รายงานแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์แบบครบวงจร ประกอบด้วย การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพุมเรียงโดย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวและสาขาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงและท่านพุทธทาส 3.การส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปมวยไชยาเพื่อการท่องเที่ยวโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 4 การอนุรักษ์ ย่านชุมชนเก่าพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว โดย…

ยกระดับหลักสูตรภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพทางการศึกษา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าพบดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีและผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระชาโชบาย เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

one page โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

one page โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร  จังหวัดระนอง  

คฑากร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14”

แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ม.ราชภัฏมหาสารคามดูงานคณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์และผลงานต่างๆของนักศึกษา