รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพิ่มเติมบางวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกไหนด โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่ผ่านการสมัครและสอบของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 และไม่เป็นผู้สอบได้ในสาขาวิชาอื่นๆ รายละเอียดดังนี้