.

การเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559