ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาจีนประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา เมื่อ พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 – 18.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานี F.M. 89.75 MH.z โดย อาจารย์อภิญญา ศิริวรรณ ประธานสาขาภาษาจีน พร้อมนักศึกษา นายกิตติ ตรีรัตน์ นางสาวมาริษา เกิดบ่อทองและนางสาววราภรณ์ สุขเยาว์ ดำเนินรายการโดยคุณจิตติศักดิ์ จิรังนิมิตรสกุล และอาจารย์สิทธิชัย ชีวะโรรส ในครั้งนี้ อ.อภิญญา ได้ให้ข้อมูลว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้ภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนได้ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา (2+2) กล่าวคือ ผู้เรียนจะเรียนในประเทศไทย 2 ปี ในชั้นปี 1 และชั้นปีที่ 2 และอีก 2 ปีในชั้นปี 3 และชั้นปีที่ 4 จะไปเรียน ณ Yunnan Normal University ประเทศจีน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ คือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและจาก Yunnan Normal University อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ครู/อาจารย์ ติวเตอร์ผู้สอนภาษาจีน นักวิชาการ นักวิจัย มัคคุเทศก์ ล่าม/นักแปล นักเขียน นักธุรกิจ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนในสาขาภาษาจีน สำหรับผู้ที่สนใจ สมัคร ตรงได้ที่ เว็บไซด์ sru.ac.th หรือสมัครได้ที่คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี