ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
…อาจารย์สิทธิชัย ชีวะโรรส ประธานสาขาภาษาอังกฤษ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษและ แจ้งการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสาขาภาษาอังกฤษ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 89.75 MHz เมื่อวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 17.00 – 18.00 น. ตามนโยบายของ ผศ. สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์