ด้วยสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน จึงขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน