คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.6
จากโครงการ Rajabhat Camping 2018

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) ได้จัดโครงการ Rajabhat Camping 2018 ขึ้นเพื่อให้น้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้มีโอกาสที่จะค้นหาสาขาวิชาที่ตนเองมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

      โดยนักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพราะมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง การปกครอง เช่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,สาขาวิชาการเมืองการปกครอง,สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ด้านศิลปะ วัฒนธรรม เช่น สาขาวิชาจิตรกรรม,สาขาวิชาดนตรีสากล,สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ด้านภาษาก็มีสาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ,สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,สาขาวิชาภาษาจีน และด้านสารเทศก็จะมีสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

     นางสาวธัญวรรณ คงงด นักเรียนชั้น ม. ๖ จากโรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร บอกว่า เหตุผลที่เลือกเรียนที่ มรส. เพราะใกล้บ้าน ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจกับมหาวิทยาลัย และได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่เคยเรียนที่โรงเรียนสวนศรีวิทยา แล้วมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาที่สนใจคือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพราะมีความสนใจเรื่องการบริหารงานราชการและปรารถนาที่จะทำงานในหน่วยงานราชการต่อไปในอนาคต.

{AG}Rajabhat Camping 2018{/AG}