มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประกาศให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่

ผศ.สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่10) พ.ศ.2554 ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตปลอดบุหรี่
ผศ. สมทรง นุ่มนวล กล่าวว่า การสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบ หรือสถานที่ปลอดบุหรี่ถือว่าเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการดูแลผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งทางคณะฯ เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของบุคาลากร คณาจารย์ นักศึกษาประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพื่อให้เกิดการปกป้องสุขภาพจากควันบุหรี่ในพื้นที่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงปกป้องสุขภาพบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัยจากควันบุหรี่ ซึ่งมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคหัวใจ เป็นต้น
ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงให้ความสำคัญต่อการปกป้องสิทธิสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเขตปลอดบุหรี่
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th