สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดขึ้น  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เพื่อให้การรายงานผลการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖o เป็นต้นไป