การประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจวันที่ 23 สิงหาคม 2559 (09.00-12.00 น.) ณ ห้องสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอ ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก อาจารย์สมหมาย โชติรัตน์ มรภ.สงขลา และผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม มรภ.สุราษฎร์ธานี และดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพิพัฒน์ มรภ.สุราษฏร์ธานี