ชื่อ – สกุล
นางสาวสิริประภา  จันทร์ดำ
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
ศศ.ม เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล์ mynameis2qun@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ด้านสถิติ