โครงการประชาธิปไตยสัญจรสู้น้อง @เกาะพะงันโดยนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

วันที่ 3-4 มีนาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์