ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ระหว่างวันท่ี 2 – 12 มิถุนายน

    ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญจากการแข่งขัน      ประเภทวิ่ง กรีฑา 4*100  เมตร

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3 เหรียญจากการแข่งขัน

ประเภทวิ่ง กรีฑา 100 เมตร

ประเภทวิ่ง กรีฑา 200 เมตร

  ประเภทวิ่ง กรีฑา 4*400  เมตร

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี