โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559

    วันที่ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 และเพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

{AG}sru-human-Quality-Assurance-in-Education{/AG}