คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

      วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีโอกาสต้อนรับ ผศ.ดร.บุญรอด  บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยบุคลากร  มาศึกษาดูงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของคณะฯ และอนาคตทิศทางในการบริหารงานของคณะฯ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณบดี และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 {AG}sru_human_observation_burapa_University{/AG}