มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) วันที่ 20-24 เมษายน 2560 

รับสมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-15.00 น.

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม รอบที่ 2

 

*วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

*เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

*ชีววิทยา

*เคมี

*สัตวศาสตร์

*อนามัยสิ่งแวดล้อม

*พืชศาสตร์

*ฟิสิกส์

*การจัดการภัยพิบัติ

*วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

*เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

*เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (รับ ม.6)

*เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบ)

*ระบบสารสนเทศ วิชาเอกธุรกิจออนไลน์

 

หมายเหตุ ในกรณีที่เคยสมัครให้นำหลักฐานการสมัครมายื่นที่มหาวิทยาลัย

– ใบรายงานผลการเรียน

– รูปถ่ายนักเรียน/หรือนักศึกษา 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

– นักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการสมัคร มีความประสงค์จะสมัครใหม่ ชำระเงินที่กองคลังของมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 077913357 หรือ 077913333 ต่อ 3911 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน