วันที่ 2 ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรดนตรีสากล และหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม 

{AG}วันที่สองของการผะเมิน{/AG}