ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง(ทั่วไป)

ประจำปีการศึกษา 2560

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง(ทั่วไป)

ประจำปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

……………………………………………………………………………..

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครดังนี้

 

1. หลักสูตรสาขาวิชาและคุณสมบัติเฉพาะ

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนรับ

(คน)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ.)

1. ภาษาไทยธุรกิจ

๑๕

1. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  

2. ภาษาอังกฤษ

 

30

1. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  

3. ภาษาจีน

 

15

1. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

4. การจัดการทาง

   วัฒนธรรม

 

 

 

15

1. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือพิจารณาเป็นพิเศษ   ผู้มีความประพฤติดี มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดงและครอบครัวมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

5. การพัฒนาชุมชน

 

60

1. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือผู้มีความประพฤติดีและมีจิตใจรักงานพัฒนาชุมชน สามารถลงฝึกปฏิบัติในพื้นที่ได้

6. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

๑๕

๑. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

(ศป.บ)

7. ดนตรีสากล

๑๕

๑. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือผู้มีความประพฤติดี   มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพดนตรีและมีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรี

8. จิตรกรรม

๑๕

๑. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือผู้มีความประพฤติดีและมีความรู้ความสามารถทางศิลปกรรมและสร้างงานสร้างสรรค์

รัฐศาสตรบัณฑิต

(ร.บ.)

9. การเมืองการปกครอง

๓๐

๑. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(รป.บ.)

10. รัฐประศาสนศาสตร์

๖๐

๑. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

รวมทั้งหมด

270

 

 

 

2. หลักฐานประกอบการสมัคร

          2.1 รูปถ่ายจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

          2.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

          2.3 สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ

          2.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงค่าผลการเรียนสะสม (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) 1 ฉบับ

 

3. การชำระค่าธรรมเนียม

3.1 ค่าธรรมเนียมเก็บแรกเข้า จำนวน 1,150 บาท ดังนี้

                  – ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่            500 บาท

                  – ค่ากิจกรรมนักศึกษา         300 บาท

                  – ค่าคู่มือนักศึกษา              200 บาท

                  – ค่าประกันอุบัติเหตุ/ต่อปี     150 บาท

3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

                  หลักสูตรละ 8,900 บาท /ภาคเรียน

      *ยกเว้น  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 11,320 บาท /ภาคเรียน

                  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 22,000 บาท /ภาคเรียน

 

***********************