คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2559 จำนวน 13 หลักสูตร