ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง

Admin Suppawat

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง
ตำแหน่ง ผศ. (ประธานหลักสูตรการเมืองการปกครอง)
วุติการศึกษา
 –
สถาบันการศึกษา  –
อีเมล์ chaiwat63@yahoo.com
โทรศัพท์ภายใน 1123
ความเชี่ยวชาญ  การเมืองการปกครอง