Archives

Recent News

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 กันยายน 2563 ห้องประชุม อินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยากรกระบวนการสำหรับนักพัฒนา มีเป้าหมายในการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการลงมือปฏิบัติจริง จึงจัดทำโครงการศึกษาการปฏิบัติการวิทยากรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและแนวทางการเป็นวิทยากรกระบวนการ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการจัดการฝึกอบรมแก่ประชาชนและยังเป็นการ ขับเคลื่อนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความสำคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและประชาชน จำนวน 200 คน โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 –…

       ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Google Meet

  วันอังคาร ที่ 18  สิงหาคม 2563 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีกรรมบวงสรวงครูหมอโนรา ณ ห้องลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย นายสิทธิโชค หงษา ศิลปินโนราเป็นเจ้าพิธี การจัดการแสดงโนราเวที มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญในการจัดโครงการ คือ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโนราให้คงอยู่กับสังคม โดยเฉพาะในสังคมภาคใต้ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนี้ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์รอง คือ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนใน 2 รายวิชา คือ วิชา HCM0213 ศิลปะการแสดงปักษ์ใต้…

วันนี้ วันจันทร์ ที่17 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 น. ดร. พิชัย  สุขวุ่น   คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดงานโครงการสัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ลิเกป่า : เครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ของชาวใต้”  เป็นโครงการปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการจัดสัมมนา มีวิธีจัดการเรียนการสอนที่สร้างกระบวนการเข้าถึงประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมและแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางการจัดการทางวัฒนธรรมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัมมนาทางวัฒนธรรม และสามารถนำความรู้มาปฏิบัติให้เกิดโครงการทางวัฒนธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแสดงโนราเวที มีหลักที่สำคัญในการจัดโครงการ คือ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโนราให้คงอยู่กับสังคม โดยเฉพาะในสังคมภาคใต้ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนี้ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์รอง คือ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนใน 2 รายวิชา คือ วิชา HCM0213 ศิลปะการแสดงปักษ์ใต้ กับวิชา HCM0104 ระบบความเชื่อกับสังคมไทย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเชื่อมโยงรายวิชาที่เรียนไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางทักษะด้านความรู้ ปัญญา และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น อนึ่ง สถานการณ์ในปัจจุบันทั่วโลกร่วมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้นการจัดโครงการในครั้งนี้จึงมีการปรับตัวตามนโยบาย “การเว้นระยะห่างทางสังคม” โดยการควบคุมดูแลจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและให้รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนดูแลสุขอนามัยด้านอื่นๆ ที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม…

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันนี้(29 ก.ค. 63)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 168 ต้น ณ บริเวณริมสะพานชมธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การประเมินแบบออนไลน์) ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการประเมิน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร   ประธาน 2) ดร.นันทิพา…

วันพุธที่ 22กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์