นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

team

นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

ชื่อ-สกุล นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี วุติการศึกษา (สูงสุด) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 077-913363 อีเมล์ - ความเชี่ยวชาญ การบริหาร