สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (โนรา) ระหว่งาวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมทรง นุ่มนวล เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ประทีป ห่อซ้าย และอาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโนรา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเต็มที่