สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖o  ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖o  ทั้งกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค โดยในกรุงเทพฯ  รวมทั้งสิ้น ๗๒ หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ ๑๑ หลักสูตร) ในส่วนภูมิภาครวม ๕ จังหวัด จังหวัดละ ๕-๖ หลักสูตร