ขอเชิญชวนอจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมใหญ่

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

ภายใต้แนวคิด รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี