1.       1.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 – ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลด  http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/issue/archive

 

2.      2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2558)

ดาวน์โหลด  http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/issue/view/15

 

3.       3.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม– สิงหาคม 2558)

ดาวน์โหลด   http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/issue/view/25

 

4.       4.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2558)

ดาวน์โหลด   http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/issue/view/26

 1.       วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)

ดาวน์โหลด  http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/issue/view/30

 

2.       วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม– สิงหาคม 2559)

ดาวน์โหลด   http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/issue/view/37