ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง  นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2558   ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับบุคลากรที่มีคุณภาพ มีหลักคิดในการทำงาน หลักคิดในการปฏิบัติตน ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม องค์กรและประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน 

{AG}สตรีดีเด่น{/AG}