เวทีเสวนา และการก่อร่างหรือการขับเคลื่อนบริบททางวิชาการระหว่างมหาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกับท้องถิ่น โดย งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 5 เมษายน 2559

{AG}kom{/AG}