อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ  ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o ระหว่างวันที่ ๑o – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o ณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดตรัง