คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความชื่นชมชมยินดี
นางสาวกฤตญาณี บุญมี
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 3
ได้รับทุนนักศึกษาต่างชาติดีเด่นจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
มูลค่า 15,000 หยวน (ประมาณ 75, 000 บาท)