ชื่อ – สกุล
ดร.บรรเจิด  เจริญเวช
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 1150
ความเชี่ยวชาญ