มรส. สู่ทศวรรษที่ 6

จาก “วิทยาลัยครู” สู่
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม” 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น