ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(Faculty of  Humanities and Social Sciences,Suratthani  Rajabhat University)  ตั้งอยู่ เลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84100 เดิมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะวิชาอื่นๆ ของวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบและดำเนินการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  และปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี  จำนวน  4 หลักสูตรและปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร โดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ

หัวข้อข่าว