ชื่อ – สกุล
นางสาวปุณยวีร์  หนูประกอบ
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์)
วุติการศึกษา
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์ punyaveenew@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1150
ความเชี่ยวชาญ