ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา/กลุ่มวิชา

1

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

2

รัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

3

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

ดนตรีสากล

4

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดการทางวัฒนธรรม

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

ภาษาไทย

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 

 

กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา

 

 

กลุ่มวิชานาฏศิลป์

 

 

กลุ่มวิชาภาษามลายู

**หลักสูตรไม่เจาะจงสาขาวิชา (ชั้นปีที่ 1)

 *ตรีควบโท

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

1

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการชุมชนท้องถิ่น