โครงการการเสวนาสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการการเสวนาสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

✨09.00 – 12.00 น. (ภาคเช้า)วิทยากรผู้ร่วมเสวนาโดย นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวอภิชา มนตรีกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านการวางแผน ปรับกลยุทธ์ สำหรับทีมงานฝ่ายขาย

✨13.00 – 16.30 น. (ภาคบ่าย)วิทยากรผู้ร่วมเสวนาโดย นายอัธ วังสะวิบูลย์ ปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดร.ประวีณ จุลภักดี ประธานมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต และนางสาวอภิชา มนตรีกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านการวางแผน ปรับกลยุทธ์ สำหรับทีมงานฝ่ายขาย

📑Link แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการhttps://forms.gle/2DTd962kAuGm6ZMx5

💻Link การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetinghttps://sru.webex.com/meet/achuso32