ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564(ประชุมแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม (Google Meet)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564(ประชุมแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม (Google Meet)วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี