กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมืองเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

“วัฒนธรรมเชื่อม 2 ศาสนา” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยม กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมืองเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นภารกิจสำคัญที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความสำคัญ บ้าน/วัด/มัสยิด/สถานศึกษาและชุมชน ล้วนเป็นสถานที่ที่หล่อหลอม ขัดเกลาจิตใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะทำให้เราไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินโครงการได้ในบางเงื่อนไข แต่โลกออนไลน์ก็ทำให้เราได้พบกัน และเรียนรู้ร่วมกัน” คุณครูปิยมาส เต้งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุมเรียง กล่าวว่า ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการดีๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ คู่ขนานไปกับการเรียนในชั้นเรียน โดยโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักเรียน” อาจารย์อยับ ซาดัดคาน อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิด การเรียนรู้ และการทำความเข้าใจถึงลักษณะความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา โดยให้ความสำคัญกับเด็กเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของสังคมในอนาคต โดยโครงการจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการลงพื้นที่จริง”