โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเพาะเห็ดตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เห็ดแครง)

ในวันที่ 19, 21 ธันวาคม 2564 และ 9 มกราคม 2565 #ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเพาะเห็ดตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เห็ดแครง) ให้แก่ #กลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์บึงขุนทะเล และประชาชนทั่วไป ณ #ศาลาศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี