คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​🎉
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการตอบรับจากวารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Science มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พิจารณาเผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง “The Boundary Dispute and Problems of Thai Nationalism”
ในวารสารJournal of Multidisciplinary in Social Science มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 และ ASEAN Citation Index (ACI)