การประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการบริหาร การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม”

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และ ดร.วิทวัส ขุนหนูรองคณบดี ฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการบริหาร การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม” ณ ห้อง The Moon โรงแรม 42C The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์ บรรยายพิเศษ “ศตวรรษใหม่กับการบริหารจัดการศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์และสังคมของมหาวิทยาลัยไทย”ศ.พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสวนาวิชาการ “การบริหารจัดการการศึกษาศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์และสังคมอย่างองค์รวม” โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภา มร.อุตรดิตถ์ และ มร.ราชนครินทร์ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มร.นครสวรรค์ คุณศิรินทร์พร เตียวตระกูล ผู้แทนผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี ประธานสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยรศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.นครสวรรค์ผู้ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มร.นครสวรรค์