ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันนี้ (วันที่ 18 มีนาคม 2565) #ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบบึงขุนทะเล ณ #ศาลาศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.กฤษณะ ทองแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล นาคกราย เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ดร.ธณิศา สุขขารมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ รักษาราชการแทน คณบดีคณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดโครงการในครั้งนี้