สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 29 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ คือ อาจารย์ชัยณรงค์ จะรา มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการทำงานพัฒนาชุมชนของนักศึกษาตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาในการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ในการพึ่งตนเอง และสร้างเครือข่ายการทำงานพัฒนาชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาระหว่างนักศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง