คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งผลสัมฤทธิ์การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ณ ซี ซีคเกอร์ รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 20 – 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งผลสัมฤทธิ์การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ณ ซี ซีคเกอร์ รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.ธณิศา สุขขารมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ กล่าวรายงานการประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการมีคณาจารย์ 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเป็นวิทยากร